ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

profildomi certifications

H Προφιλοδομή ΑΕ , εφαρμόζει τα παρακάτω πρότυπα με  τα οποία είναι πιστοποιημένη . 

 • ISO 9001:2015
 • Certification of Conformity EN1090-1:2009+A1:2011 (CE)
 • ISO 14001

Πιστοποίηση ISO9001:2015
Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται και βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό  εγγυάται την υψηλή ποιότητα στον σχεδιασμό και παραγωγή Βάσεων Φωτοβολταικών 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ συνίσταται:

 • στην ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών
 • στη χρησιμοποίηση άριστων και εξειδικευμένων συνεργατών
 • στην άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών
 • στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια των έργων και σχεδίων του πελάτη 
 • στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες της
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας

Έτσι, εφαρμόζοντας της στρατηγική η εταιρεία ενεργεί με στόχους  

 • την διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • την μείωση πιθανών παραπόνων των πελατών
 • βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

κατεβάστε το αρχείο του πιστοποιητικού 

ΕΝ 1090-1: Απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα δομικά στοιχεία (Σήμανση CE, πιστοποιημένο ΣΕΠΕ, (Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου)

Το πρότυπο ΕΝ-1090 είναι ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, που εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης από το 2014. Ανήκει στην ομάδα των προτύπων που υποστηρίζουν την εφαρμογή του CPR (Construction Products Regulation – Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) που επίσης η εφαρμογή του αποτελεί υποχρέωση και δίνει σε αυτόν που το εφαρμόζει το δικαίωμα – που πηγάζει από αντίστοιχη Νομική Υποχρέωση – να εναποθέτει στα προϊόντα του το σήμα CE.  

Όταν η σήμανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµμόρφωσης.

 

κατεβάστε το αρχείο του πιστοποιητικού 

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

H Εταιρεία με βάση αυτό το πρότυπο στοχεύει με τις κατάλληλες ενέργειες στα παρακάτω : 

 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς (σε εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο)
 • Μείωση κόστους διαχείρισης αποβλήτων,
 • Εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας,
 • Εξοικονόμηση κατανάλωσης πρώτων υλών & άλλων πόρων,
 • Συνεχή βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας,

κατεβάστε το αρχείο του πιστοποιητικού