Έργα με βάσεις

Μερικές φωτογραφίες  από τα πρόσφατα πάρκα με βάσεις της Προφιλοδομής